Meža eksperts

Taksācijas datu vadība:

 • manuāla datu ievade
 • datu importēšana no DBF (VMD datubāze) formāta
 • datu importēšana no SDF (VMD datubāze) formāta
 • datu rezerves kopiju izveidošana un atjaunošana

Ģeogrāfisko datu importēšana no ESRI SHP formāta failiem

Taksācijas datu vizualizēšana:2. gis.jpg - 'gis' (06.01.2010 15:09)

 • Apakšnogabala apraksts
 • Saimnieciskie rīkojumi
 • Sortiments
 • Augstumlīknes

Sortimenta datu vadība

 • Sortimentu datu grupēšana
 • Cenas un dimensijas

Taksācijas aktualizācija:

 • Novecojušu taksācijas datu aktualizācija izmantojot augšanas gaitas modeļus
 • Nepilnīgu (kļūdainu) taksācijas datu atvasināšana (koriģēšana)
 • Datu validēšana izmantojot novirzes no augšanas gaitas modeļiem

Normatīvu vadība:1. augsanas_gaita.jpg - 'augsanas gaita' (06.01.2010 15:12)

 • Normatīvu datu grupēšana
 • Plānošanas parametri (plānošanas laiks, periodu skaits utml)
 • Galvenās cirtes vecumi un caurmēri pa sugām un bonitātēm
 • Šķērslaukuma ierobežojumi
 • Atjaunošanas sugu prioritātes
 • GIS ierobežojumi pa augšanas apstākļu tipiem (maksimālais platums, platība, piesliešanās laiks)
 • Zemes kadastrālā vērtība pa reģioniem
 • Meža zemes kvalitātes novērtējums pa augšanas apstākļu tipiem
 • Medību saimniecība
 • Koku augšanas gaitas modeļi pa sugām, augšanas apstākļu tipiem un bonitātēm

Meža apsaimniekošanas plānošana:1. kapital.jpg - 'kapitalvertiba' (06.01.2010 15:09)

 • Finansu plūsmas plāns
 • Sortimentu plāns
 • Krājas kopšanas ciršu plāns
 • Galveno ciršu plāns (ar renti un IRR)
 • Mežaudžu atjaunošanas plāns
 • Kapitālvērtības plāns
 • Manuāla aprēķināto plānu koriģēšana

Ģeogrāfisko datu vadība:

 • Slāņu vadība
 • Mērogošana
 • Karšu saglabāšana un drukāšana
 • Nogabalu atrašana kartē
 • GoogleMap slāņa pievienošana fonā

Tematiskās kartes:1. vecumklases_suga_1.png - 'vecumklases2' (06.01.2010 15:20)

 • Valdošās sugas
 • Augšanas apstākļu tipi
 • Bonitātes
 • Zemes kategorijas
 • Taksācijas gadi
 • Krāja
 • Biezība
 • Sugu sastāvs
 • Aizsardzības pazīmes
 • Krājas kopšanas cirtes pa gadiem
 • Galvenās cirtes pa gadiem
 • Meža atjaunošanas pa gadiem
 • Saimnieciskie rīkojumi (1.periodam)
 • Krājas pieaugums (1.periodam)

Atskaišu veidošana:2. vecumklases_sadalijums.png - 'vecumklases' (06.01.2010 15:20)

 • Kadastru statistika
 • Taksācijas apraksts
 • Sortiments
 • Teritoriju sadalījums pa augšanas apstākļu tipiem 
 • Teritoriju sadalījums pa zemju kategorijām
 • Teritoriju sadalījums pa bonitātēm
 • Ikgadējie krājas/vērtības pieaugumi
 • Krājas sadalījums pa sortimentiem
 • Sugu sadalījums pa vecumgrupām
 • Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas rekomendācijas
 • Finansu plūsmas plāns
 • Sortimentu plāns
 • Krājas kopšanas ciršu plāns
 • Galveno ciršu plāns (ar renti un IRR)
 • Mežaudžu atjaunošanas plāns
 • Klasifikatoru datu vadība
 • Periodu plānu krājas, vērtības un platības dinamika
 • Meža vērtēšanas metožu salīdzinājums
 • Meža atjaunošanas plānošana

Datu atlase pēc uzstādītajiem kritērijiem

Automātiska programmas atjauninājumu saņemšana un uzstādīšana