Produkti

Pētniecības grupa veikusi a/s Latvijas valsts meži, Zemkopības, Vides, Izglītības un zinātnes ministriju SIA Metrum pasūtītus pētnieciskos projektus, kuru rezultātā izveidoti vairāki datorprogrammu prototipi un datorprogrammas:

  • „Mežvērte”- cirsmu fonda novērtēšanas datorprogramma izstrādāta cirsmu fonda novērtēšanai, kas sevī ietver koku dastlapu analīzi, apaļo kokmateriālu iznākuma prognozēšanu, cirsmas vērtības aprēķināšanu. Programma pielietojama privātos mežu vertēšanai  un kompensāciju apjoma par aizsargājamām teritorijām novērtēšanai;
  • „Meža eksperts” – meža inventarizācijas meža īpašuma vērtēšanas un meža apsaimniekošanas plānošanas datorprogramma, kas izstrādāta meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanai, meža īpašuma vērtības noteikšanai,  saimnieciskās darbības uzskaitei un kontrolei. Programma tiek izmantota privāto mežu apsaimniekošanas nodrošināšanai gan atsevišķam īpašumam, gan apvienotiem meža īpašumiem. Šobrīd programmas lietotāji ir privātie meža īpašnieki, meža īpašnieku apvienības, nekustamo īpašumu vērtētāji, meža konsultatīvo pakalpojumu sniedzēji;
  • „MAPIS”- meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas Web lietojums privāto meža īpašnieku izglītošanai, meža vērtēšanai un apsaimniekošanas plānošanai. Programma izvietota internetā, bezmaksas, brīvi pieejama visiem meža īpašniekiem. Ar šīs programmas palīdzību meža īpašnieks var praktiski iepazīties ar meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanas principiem, sagatavot meža apsaimniekošanas plānu savam īpašumam;
  • „Ozoliņa algoritms beta versija” (virtuālā dastlapa)– programmas prototips izstrādāts cirsmu fonda novērtēšanai a/s Latvijas valsts meži apaļkoku piegāžu prognozēšanai;